Общи условия

I. Общи условия за използване на уебсайт http://www.solnistai.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “Бюти релакс лайн” ЕООД, гр. Пловдив, по-долу за краткост „Изпълнител“, от една страна, и Потребителите на интернет страницата и услугите, намиращи се на уебсайт http://www.solnistai.com, наричани по-долу за краткост „Потребители”, от друга.

“Бюти релакс лайн” ЕООД, гр. Пловдив е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206619634, имейл адрес officebuty@gmail.com, телефон за връзка 0876598086.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на http://www.solnistai.com (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “Бюти релакс лайн” ЕООД, гр. Пловдив и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от дружеството, като уреждат отношенията между него и всеки един потребител.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за предоставянето на услуги от “Бюти релакс лайн” ЕООД, гр. Пловдив.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни.

II. Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

2.1.Сайт – http://www.solnistai.com.

2.2.Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите на “Бюти релакс лайн” ЕООД, гр. Пловдив.

2.3.Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и всяка друга правнозначима информация, която се намира на http://www.solnistai.com.

2.4.Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

2.5.Услуга – всяка дейност, която се извършва по независим начин.

III. Процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове

Процедурата за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаря на изискванията на Законовите разпоредби на Република България и е осъществявана от орган за извънсъдебно решаване на потребителски спорове.

IVПредоставяни услуги

На http://www.solnistai.com потребителите имат възможност да заявят услуга, за всички предлагани такива от дружеството.

V. Цени

5.1.Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Изпълнителя към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

5.2.Изпълнителя си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени услуги.

5.3.Изпълнителя може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на http://www.solnistai.com, съгласно българското законодателство и правила, определени от Изпълнителя. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание, клиентско проучване и др.).

5.4.Различните видове отстъпки не могат да се комбинират за една и съща услуга.

VI. Плащане

6.1.Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на http://www.solnistai.com възможности, както следва:

6.1.2.чрез .банков превод

6.1.3.с кредитна или дебитна карта

6.2.В случай, че Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, той може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна, за което Изпълнителя не носи отговорност.

6.3.Изпълнителя не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Изпълнителя.

VII. Рекламации

7.1.Рекламацията се подава писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

7.2.При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

7.3.касова бележка или фактура;

7.4.протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с поръчката;

7.5.други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

7.6.Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

7.7.Изпълнителят поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

7,8,Когато Изпълнителя удовлетвори рекламацията, издава писмен акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

VIII. Интелектуална собственост

8.1.Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на http://www.solnistai.com на Изпълнителя (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Изпълнителя и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

8.2.При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Изпълнителя,той има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

8.3.Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на http://www.solnistai.com.

8.4.Изпълнителя се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

8.5.Изпълнителя си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Изпълнителя има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

IX. Изменение на общите условия

9.1.Изпълнителят се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 10-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

9.2.Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от услугата, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Изпълнителя в срок от 15 дни от получаването на съобщението по предходния член.

9.3.В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от услугата по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

X. Приложимо право

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.